Politica de confidențialitate. Prelucrarea datelor personale.


Centrul Medical KATIMED cu sediul în STR. RODNEI 3 Bl. D8, Sc. B, Et. 4, Ap. 33, Piatra Neamt Jud. Neamt, prin natura activității pe care o desfășoară prelucrează cu bună credință și în conformitate cu prevederile legale datele prsonale ale clienților, actuali sau potențiali, ale reprezentanților legali, convenționali sau ale aparținătorilor, în cadrul operațiunilor sale de furnizare de servicii medicale, precum și ale angajațilorsăi sau ale candidaților în cadrul proceselor de recrutare.

Scopul prelucrării datelor personale
Centrul Medical KATIMED cu sediul în STR. RODNEI 3 Bl. D8, Sc. B, Et. 4, Ap. 33, Piatra Neamt Jud. Neamt colectează și prelucrează datele personale în următoarele scopuri:
Realizarea serviciilor medicale solicitate: programarea serviciilor, transmiterea de remiender-e și alte detalii privind programarea, încheierea contractului, în scopuri de medicinaă preventive, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acționează în în interesul persoanei vizate, activități de telemedicine, studiiepidemiologice: eliberare a rezultatelor investigațiilor clinice sau consultațiilor de specialitate sau a altor documente și certificate medicale, înregistrarea pacienților, gestiune administrative asociată efectuarii serviciilor.
Furnizarea datelor personale este necesară Centrului medical Katimed pentru a putea gestiona solicitările pacienților cu privire la furnizarea serviciilor medicale. Refuzul furnizării acestor date poate due la imposibilitatea organizării și furnizării serviciilor medicale solicitate.
Raportări de date către CAS, DSP, SIUI, AANMCS sau Ministerul Sănătății, autorităților fiscale.
În scopuri de gestiune financiară, efectuarea de operațiuni fiscal, bancare, de plăți.
Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, inclusiv în faza pre-litigioasă.
În scopul soluționării diferitelor solicitări, sesizari sau plângeri formulate de către persoanele vizate.
În scopul soluționării cererilor și adreselor instituțiilor publice conform competențelor legale ale acestora.
În scopul realizării unei analize statistice ce nu implica creearea de de profilări și pentru oferirea de servicii personalizate și îmbunătățirea serviciilor oferite.
În scopul evaluării gradului de satisfacție cu privire al serviciile oferite de Centrul medical Katimed.
În scopul asigurării pazei și protecției persoanelor și valorilor în locațiile KATIMED, prin intermediul supravegherii video în locurile accesibile publicului.
În scopul desfășurarii activității de recrutare / selecție pentru ocuparea posturilor vacante, gestionarea dosarelorde recrutare pe parcursul diferitelor etape de selecție.
În scopul emiterii cardurilor de reduceri sau a cleor aferente abonamentelor.
În scop de marketing direct, în vederea transmiterii de newsletter-e, comunicări comerciale privind oferta de servicii, promoții, evenimente organizate de Centrul medical Katimed, articole medicale, material informative.
În momentul vizitării site-ului katimed.roți doar dacă ati fost de accord cu instalarea de cookie-uri – serverul web înregistrează în mod automat numelui furnizorului dumneavoastră de servicii Internet (ISP), adresa de la care ne-ați vizitat, adresle de site pe care le accesați, precumși data și durata vizitei dumneavoastră. Informațiile suplimentare vor fi înregistrate numai în cazul în care vor fi divulgate de dumneavoastră, de ex. în cazul unei înregistrări, a unui sondaj sau în execuția de conținut. În acest sens, vă rugăm să consultați politica de cookies. Informațiile pe care le furnizați prin intermediul site-ului nostrum ne permite să personalizăm modul în care interacționați cu Centrul Medical Katimed.
Categorii de date cu nivel personal
Centrul Medical Katimed colecționeză date cu character personal dorect de la persoana vizată sau de la aparținători sau reprezentanții legali ai acesteia:
Cu funcție de identificare (cum ar fi: nume prenume, domiciliu, sex, data nașterii, naționalitate, localitate, alte elemente din documentul de identitate, identificatori online).
Date speciale (cum ar fi: CNP, numărul cardului de sănătate, date privind starea de sănătate, date biometrice, originea rasială, convingeri religioase, după caz). Datele personale privind starea de de sănătate saunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului, iar prelucrarea acestor date este permisă cu condiția respectării secretului profesional.
Alte date cu caracter personal cum ar fi: ocupație, loc de muncă, tip asigurare, denumire asigurator).
Date de contact ( cum ar fi: adresa poștală de corespondență, număr de telefon, e-mail).
Date financiare și bancare (număr de cont, numele și prenumele titularului de cont bancar sal al cardului bancar – poate fi altul decat al dumneavoastră, dacă altcineva face plata în locul d-voastă a unei facturi emise de KATIMED, valabilitate card, banca).
Informații cu privire la locația, imaginea și înregistrările audio-video ale persoanelor fizice (înregistrările video capatate de camerele de supraveghere instalate la sediile KATIMED.
Date referitoare la profilarea utilizatorilor site-ului conform Politicii de Cookies, care poate fi accesată aici (vârstă, sex, IP, date de traffic, date de geo-localizare, dispozitiv utilizat, system de operare, cuvinte cheie căutate de utilizate conform intereselor sale).
Opinii (pot include date personale) pe care ni le transmiteți în mod direct sau pe care le postați public despre Centrul medical Katimed, pe rețelele de socializare (social media) sau prin intermediul altor medii de comunicare publică.
În cazul în care SC Katimed SRL sw decide să prelucreze date cu character personal și în alte scopuri, îndeosebi în baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul GeneralUE privind protecția datelor nr. 679/2016 respectiv în baza consimțământului persoanei vizate SC Katimed SRL, Piatra Neamț va transmite o notificare de informare separate, pentru a vă permite să vă exprimați consințământul expres, în mod liber.
Temeiul juridical al prelucrării
Prelucrările datelor în scopurile de mai sus au ca temei:
Încheierea și/sau executarea unui contract de servicii medicale sau pentru a face demersuri la cerea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract.
Îndeplinirea obligațiilor legale ce revin SC Katimed SRL, Piatra Neamț potrivi legii.
Interesul legitim al SC Katimed SRL, Piatra Neamț, cu respectarea prevederilor art. 5 din Reg. Gen. UE privind protecția datelor nr. 679 / 2016.
Protejarea intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persone fizice.
Consimțământul dumneavoastră în ceea ce privește activitățile de marketing publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obșinerii consimțământului. În măsura în care v-ați exprimat consimțământul cu privire la o anumită prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.
Retragerea consimțământului nu va afecta prelucrarea datelor efectuată până la momentul retragerii. Solicitarea de retragere a consimțământului poate fi exercitată oricând fie prin adresa de e-mail protectie.date@katimed.ro fie prin formularea unei cereri scrise la adresa sediului (VASLUI - Str. Republicii, bloc 350, Sc. C, Vaslui, jud. Vaslui, PIATRA NEAMT - Str. Dr. Iacomi nr. 2 bis, Piatra Neamt; in Dispensarul nr. 3) – în atenția ofițerului de Protecție a Datelor Personale, precum și prin accesarea butonului de DEZBONARE prezent în toate informările noastre.
Durata păstrării datelor cu character personal
Durata de stocare a datelor cu character personal este limitată la ceea ce este necesar pentru scopurile de procesare și până la expirarea termenelor de arhivare SC Katimed SRL va șterge datele cu character personal la momentul la care solicitați acest lucru, cu excepția datelor a căror furnizare și prelucrare se realizează ca effect al interesului legitim al SC Katimed SRL sau este impusă de o prevedere legală, date care vor fi șterse în termenul prevăzut de lege pentru aceastea. În cazul în care păstrarea datelor cu character personal este necesară în scopuri sepcificate de lege, SC Katimed SRL va păstra în continuaredatele pentru perioada impusă.
Destinatarii datelortrong>
SC Katimed SRL poate dezvălui datele personale următoarelor categorii de destinatari: autorități și instituții publice centrale și locale, asiguratori, profesioniști ce colaborează cu SC Katimed SRL respectând secretul professional, alți furnizori de servicii medicale (spitale sau ambulatorii de specialitate, servicii paraclinice sau imagistică medicală etc.) implicați în furnizarea serviciilor medicale . SC Katimed SRL poate deszvălui către terți date strict necesare pentru gestionarea activităților administrative ce sprijină activitatea medical sau către alte entități juridice medicale din grupul SC Katimed SRL (de exemplu, în situația accesării serviciilor medicale complementare).
SC Katimed SRL poate comunica datelor dvs. Către persoane împuternicite care prelucrează date cu caracter personal pe seama SC Katimed SRL (cu titlu semnificativ, societăți de arhivare, entități care asigură recuperarea creanțelor, furnizori de servicii de marketing direct, curieri, etc.)
SC Katimed SRL va dezvălui datele d-voastră pentru a se conforma oricărei obligații legale sau în virtutitea obligațiilor față de o autoritate publică sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța SC Katimed SRL sau a clienților săi.
Datele transmise Destinatarilor vor fi adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopurile în care au fost colectate și dezvăluite.
Transferul datelor în străinătate
La momentu redactării prezentei politici de confidențialitate, nu transferăm date cu character personal în țări dinafara UE/EEA sau către organizații internaționale.
Drepturile vizate cu privire la prelucrarea datelor cu character personal
SC Katimed SRL respect drepturile care privesc protecția datelor personale, drepturi care se pot exercita de dumneavoastră printr-o cerere scrisă adresată către SC Katimed SRL, la adresa sediului (VASLUI - Str. Republicii, bloc 350, Sc. C, Vaslui, jud. Vaslui, PIATRA NEAMT - Str. Dr. Iacomi nr. 2 bis, Piatra Neamt; in Dispensarul nr. 3) sau la adresa de e-mail protectie.date@katimed.ro. Cererea trebuie sa conțină o descrierea precisă a dreptului pe care doriți să îl folosiți și să fie însoțită de de un document de identitate care să permit identificarea dumneavoastră. Folosirea informațiilor din documentul de identitate este limitată strict de activitatea de confirmarea a identității și nu va genera o stocare a sa mai mult decât este necesar în acest scop.
Aveți următoarele drepturi:
1. Dreptul de a cere SC Katimed SRL accesul la aceste date.
2. Dreptul de a fi informat cu privire la datele personale pe care vi le prelucrează SC KATIMED SRL, scopul, transferul către terți, precum și perioada de stocare a acestor date.
3. Dreptul de a primi gratuity o copie a datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii suplimentare solicitate, SC Katimed SRL își rezervă dreptul de a percepe o taxă.
4. Dreptul de a cere firmei SC Katimed SRL rectificarea datelor inexacte / incomplete care vă privesc.
5. Dreptul de a cere firmei SC Katimed SRL ștergerea datelor personale care vă privesc, cu excepția cazului în care există motive legitime care să prevaleze cererii dumneavoastră.
6. Dreptul de a cere firmei SC Katimed SRL restricționarea prelucrării datelor.
Totuși SC Katimed SRL va putea stoca și prelucra datelor dumneavoastră personale din motive de interes public, îndeplinirea unei obligații legale sau pentru apărarea împotriva unei plângeri legale, întemeierea unei reclamații legale sau pentru a proteja drepturile unei persoane.
7. Dreptul de opoziție față de prelucrarea datelor, atunci când scopul prelucrării îl reprezintă marketingul direct, inclusiv la crearea de profiluri atunci când măsura este legată de marketingul direct respectiv. SC Katimed SRL nu va mai putea prelucra datele, cu excepția cazului în care există motive legitime sau dacă scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
8. Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dacă aceasta are un impact semnificativ asupra persoanei vizate.
9. Dreptul de portare a datelor cu caracter personal furnizate de SC Katimed SRL în format electronic, structurat, utilizat curent, lizibil automat, cu posibilitatea ca datele respective să fie transferate unui alt operator.
În cazul în care considerați că prelucrarea datelor s-a făcut cu nerespectarea legislației în vigoare, aveți dreptul de a formula o plângere în fața autorității de supraveghere, respectiv AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Menționăm că nu ne asumăm răspunderea cu privire la informațiile și politicile de confidențialitate aferente site-urilor către care se face trimitere prin link-urile postate pe website-ul nostru.

Ne rezervă dreptul de a ne modifica prezenta politică de confidențialitate. Aceasta, precum și versiunile ulterioare vor putea fi accesate oricând pe site-ul www.katimed.ro.